Kursplan

Teori och forskningsmetoder

Kurskod
TR3010
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Kulturgeografi1
Turismvetenskap2
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
2A1F
Fastställd
Fastställd 2017-09-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2017-10-16.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa specialiserad metodkunskap inom turism (1)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa analytiska förmågor utifrån olika forskningsmetoder och tekniker (2)
  • muntligt och skriftligt presentera och diskutera teoretiska ansatser, argument och slutsatser i vetenskapliga artiklar eller avhandlingar i turismoch från dessa kunna formulera forskningsproblem och identifiera relevanta kunskapsgap (3)
  • självständigt utarbeta och presentera (muntligt och skriftligt) en forskningsplan inom en bestämd tidsram (4)
  • motivera val av teorier, forskningsdesigner och metoder för en vetenskaplig undersökning (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • visa insikt om vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används (6)
  • visa medvetenhet om etiska aspekter avseende forsknings- och utvecklingsarbete (7)

Innehåll

I kursens första del behandlas olika forskningsmetoder, forskningsfilosofier och deras koppling till forskningsstrategier samt forskningsetik. Vidare ges studenterna insikt i forskningsprocessen, inklusive problemformulering, val och utformning av lämplig forskningsmetodik och de får insikt i olika metoder för dataanalys.
Kursen avslutas med att studenterna presenterar en forskningsplan för examensarbete i turism, som ska visa studenternas förmåga att självständigt identifiera och formulera ett forskningsproblem, och även visa deras förmåga att planera ett forskningsarbete med hjälp av lämpliga metoder och inom förutbestämda tidsramar.


Examinationsformer

Delmoment 1: Aktivt deltagande i seminarier, skriftliga uppgifter och skriftlig salstentamen, 4.5 hp (examinerar mål 1)
Delmoment 2: Inlämningsuppgift och muntlig presentation i seminarium, 2 hp (examinerar mål 3)
Delmoment 3: Aktivt deltagande i seminarier och skriftliga och muntliga uppgifter, 4.5 hp (examinerar mål 2)
Delmoment 4: Inlämningsuppgift och muntlig presentation i seminarium, 4 hp (examinerar mål 4-7)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier, workshops, uppgifter, övningar.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Delmoment 1 och 4: A-F
Delmoment 2 och 3: Pass/Fail (G/U)

Betyget på hela kursen (15 hp) sätts av examinator och är en sammanvägd bedömning av resultaten från delmomenten 1 och 4.

Förkunskapskrav

  • Kandidatexamen om minst 180 hp med huvudområdet turism, kulturgeografi och företagsekonomi samt 15 hp på avancerad nivå inom turismvetenskap

Övrigt

Antal examinationstillfällen är begränsade till fem för varje examinationsmoment.

Kursen ersätter KG3016.