Kurs TR3008

Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att studenten fördjupar sina kunskaper i turismvetenskap med särskild bäring på destinationsutveckling.

Studenten skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig förmågan att självständigt:

  • kunna formulera ett vetenskapligt problem,
  • göra rimliga och väl motiverade avgränsningar,
  • relatera den egna forskningen till andras vetenskapliga arbete,
  • välja relevanta metoder,
  • källkritiskt bedöma och analysera insamlade data och
  • redovisa resultaten av forskningsuppgiften inom en given tidsram.