Kursplan

Examensarbete för Magisterexamen i turismvetenskap

Kurskod
TR3008
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd i nämnden för Institutionen för kultur och samhälle 2013-03-14.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2013-03-14.
Reviderad
Reviderad 2013-09-18.
Revideringen är giltig fr.o.m. 2013-09-18.

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten fördjupar sina kunskaper i turismvetenskap med särskild bäring på destinationsutveckling.

Studenten skall efter avslutad kurs ha tillägnat sig förmågan att självständigt:

  • kunna formulera ett vetenskapligt problem,
  • göra rimliga och väl motiverade avgränsningar,
  • relatera den egna forskningen till andras vetenskapliga arbete,
  • välja relevanta metoder,
  • källkritiskt bedöma och analysera insamlade data och
  • redovisa resultaten av forskningsuppgiften inom en given tidsram.

Innehåll

Den studerande planerar, genomför och redovisar ett självständigt examensarbete i turismvetenskap. Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för magisterprogrammets inriktning, och skall bygga, dels på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats, dels på den särskilda fördjupning i form av litteraturstudier och datainsamling som studenten genomför inom ämnesområdet för examensarbetet.

Examinationsformer

Examinationen består av en magisteruppsats eller motsvarande, aktivt deltagande i de seminarier som ingår i kursen samt en genomförd opponering på annat examensarbete.

Moment:
Seminarier 2 Hp, Opponering 3 Hp och Magisteruppsats 10Hp.

Arbetsformer

Handledning, seminarier och ventilering av färdig uppsats.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Seminarier betygsskala U-G, Opponering betygsskala U-G, Uppsats A-F.
Slutbetyget sker genom en sammanvägning av de tre delmomenten.

Förkunskapskrav

  • Minst 30 hp på avancerad nivå inom ämnet Turismvetenskap

Övrigt

Max 5 examinationstillfällen
Varje uppsats förfogar över 20 timmar handledning.
Examinator bestämmer sista dag för inlämning av uppsats.

Betyg A eller B kan endast erhållas om uppsatsen inlämnats i tid för det första slutseminariet.
För sent inlämnad uppsats får betyget underkänd (F).
Om en uppsats underkänts tre gånger måste författaren byta tema/ämne för uppsatsen.

Uppsatsämne måste godkännas av examinator.