Kurs TR2005

Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper i turismvetenskap med särskild bäring på destinationsutveckling.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Genomföra en studie baserad på ett eget formulerat vetenskapligt problem.
  • Formulera ett syfte för en undersökning som är förankrat i en teoretisk diskussion och som är genomförbart med avseende på tillgängliga metoder och resurser.
  • Samla in och analysera data av relevans samt visa ett kritiskt förhållningssätt till den valda studien
  • Skriva en akademiskt avfattad uppsats inom en given tidsram.
  • Granska vetenskapliga arbeten.