Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen i Turismvetenskap

Kurskod
TR2005
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2016-03-24.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-05-29.

Lärandemål

Kursens övergripande syfte är att studenten fördjupar sina kunskaper i turismvetenskap med särskild bäring på destinationsutveckling.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna:

  • Genomföra en studie baserad på ett eget formulerat vetenskapligt problem.
  • Formulera ett syfte för en undersökning som är förankrat i en teoretisk diskussion och som är genomförbart med avseende på tillgängliga metoder och resurser.
  • Samla in och analysera data av relevans samt visa ett kritiskt förhållningssätt till den valda studien
  • Skriva en akademiskt avfattad uppsats inom en given tidsram.
  • Granska vetenskapliga arbeten.

Innehåll

Examensarbetet baseras på teoretiska studier, insamling och bearbetning av data. Examensarbetet ska vara av tydlig relevans för turismvetenskap och bygga på kunskaper och erfarenheter som tidigare inhämtats inom ämnesområdet.

Examinationsformer

Examinationen består av skriftlig rapport, muntlig redovisning, aktiv opposition på ett annat examensarbete samt aktivt deltagande vid seminarier.

Moment: Seminarier 2 hp
Uppsats 10 hp
Opponering 3 hp

Arbetsformer

Den studerande planerar och genomför ett självständigt examensarbete under handledning. Seminarier. Redovisning och opponering av färdig uppsats.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Seminarier U -G, Opponering U-G, Examensarbete A-F.

Förkunskapskrav

  • 150 hp varav minst 60 hp inom huvudområde Turismvetenskap
  • eller motsvarande
  • Turismvetenskapligt teori och metod 15 hp varav 7,5 hp avklarade innan registrering

Övrigt

Max 5 examinationstillfällen
Varje uppsats förfogar över 20 timmar handledning.

Betyg A eller B kan endast erhållas om uppsatsen inlämnats i tid för det första slutseminariet.
För sent inlämnad uppsats får betyget underkänd (F).
Om en uppsats underkänts efter tre seminarier måste författaren byta uppsatsämne.

Ersätter TR2003.