Kurs TR1016

Turism och destinationsutveckling i Sverige

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för turismen som samhällsfenomen och beskriva dess omfattning.
  • Redogöra för grunderna i turism avseende transport, logi, mat, aktiviteter och shopping.
  • Redogöra för hur turismen planeras och organiseras.
  • Redogöra för de aktörer som direkt och indirekt påverkas av turism.
  • Redogöra för grunderna i svensk destinationsutveckling.

Färdighet och förmåga

  • beskriva och jämföra olika typer av destinationer och kopplingen mellan turismutveckling och regional utveckling.
  • redogöra för teorier kring destinationsutveckling och knyta dessa till praktiska exempel

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa på förmåga till ett reflekterande och självständigt förhållningssätt genom att med egna ord beskriva och sammanfatta centrala frågeställningar och resonemang inom ramen för kursens tema.