Kurs PA2008

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Personal och arbetsliv

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet är att studenten efter avslutad kurs självständigt ska kunna genomföra ett mindre forskningsprojekt inom personal och arbetsliv och kunna redovisa och kommunicera arbetet till relevanta avnämare.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera ett mindre forskningsprojekt (1)
  • formulera och avgränsa problem med utgångspunkt i olika perspektiv och referensramar (2)
  • välja lämplig vetenskaplig metod i relation till formulerade problem (3)
  • söka relevant information och data (4)
  • analysera och tolka undersökningsresultat på ett tydligt sätt (5)
  • följa vedertagen praxis ifråga om skriftlig redovisning och dokumentationen av en undersökning (6)
  • presentera det egna arbetet och genomföra opposition på andra arbeten. (7)

Värderingförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • kritiskt granska texter, undersökningar och andra källor (8)
  • reflektera över problem och möjligheter som vald metod för med sig för kunskapsgenereringsprocesen och för resultatet av forskningsarbetet. (9)