Kursplan

Examensarbete för kandidatexamen inom Personal och arbetsliv

Kurskod
PA2008
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 2
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Personal och arbetsliv (PEE)
Ämnesgrupp
Ledarskap, organisation och styrning
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Personal och arbetsliv1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2E
Fastställd
Fastställd 2014-11-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-01-09.

Lärandemål

Det övergripande målet är att studenten efter avslutad kurs självständigt ska kunna genomföra ett mindre forskningsprojekt inom personal och arbetsliv och kunna redovisa och kommunicera arbetet till relevanta avnämare.

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • planera ett mindre forskningsprojekt (1)
  • formulera och avgränsa problem med utgångspunkt i olika perspektiv och referensramar (2)
  • välja lämplig vetenskaplig metod i relation till formulerade problem (3)
  • söka relevant information och data (4)
  • analysera och tolka undersökningsresultat på ett tydligt sätt (5)
  • följa vedertagen praxis ifråga om skriftlig redovisning och dokumentationen av en undersökning (6)
  • presentera det egna arbetet och genomföra opposition på andra arbeten. (7)

Värderingförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • kritiskt granska texter, undersökningar och andra källor (8)
  • reflektera över problem och möjligheter som vald metod för med sig för kunskapsgenereringsprocesen och för resultatet av forskningsarbetet. (9)

Innehåll

Självständigt arbete under handledning. Under denna kurs sker den huvudsakliga empiriinsamlingen, bearbetning och analys av data utifrån de metoder och teorier som genererats under kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv samt Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval. Det färdiga arbetet diskuteras och kritiseras också samt examineras slutligen under det avslutande seminariet.

Examinationsformer

Examination sker genom skriftliga och muntliga redovisningar, och genom framläggande av ett färdigt arbete, försvarandet av detsamma och opponentskap på annan students arbete.

Skriftliga inlämningsuppgifter i grupp samt aktivt deltagande vid 3 seminarier (examinerar 1 - 9).

Arbetsformer

Arbetsformer är seminarier och självständigt arbete under handledning.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Förkunskapskrav

  • För tillträde till kursen krävs minst 150 hp, varav 60 hp i Personal och arbetsliv. i vilket kurserna Kunskapsöversikt Personal och arbetsliv 7,5 hp och Metod III - perspektiv, kunskapssyn och metodval, 7,5 hp skall ingå, eller motsvarande kunskaper

Övrigt

Kursen ingår i Personal- och arbetslivsprogrammet.

Summary in English

The overall goal of this course is for students to be able to independently carry out a small research project, and be able to present and communicate the work to the relevant stakeholders.