Kurs IK1071

E-samhället: e-governance och eTjänster

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2019

Kursens övergripande mål är att den studerande tillägnar sig kunskaper och färdigheter om e-samhället, särskilt när det gäller governance (styrning och förvaltning) och tjänster.
Efter fullbordad kurs skall studenten kunna:
Kunskap och förståelse

  • Redogöra för vad som utmärker ett e-samhälle, och vad som särskiljer det från den typ av samhälle som vi hade före datorisering, digitalisering och Internet. (Delmoment 1.)
  • Visa förståelse för vilka nya utmaningar och möjligheter som e-samhället erbjuder invånare, företag och andra organisationer samt folkvalda församlingar och myndigheter på olika nivåer. (Delmoment 2.)
  • Beskriva vilka krav som ställs på informationssystem och tjänster i ett e-samhälle samt vilka tekniska och metodologiska lösningar som finns att tillgå för att tillgodose dessa krav. (Delmoment 3.)

Färdighet och förmåga

  • Tillämpa vetenskapligt förhållningssätt i förhållande till e-samhällets möjligheter och problem. (Samtliga delmoment.)
  • Söka, kritiskt värdera och använda sig av kunskaper och praktiska erfarenheter om e-samhället som finns att tillgå från olika källor, inte minst på nätet. (Samtliga delmoment.)
  • Undersöka befintliga och föreslagna e-lösningar utifrån ABC-modellens tre perspektiv. (Delmoment 4.)
  • Bidra med egna förslag på lösningar av olika praktiska problem i e-samhället, särskilt vad gäller system och teknik. (Delmoment 4.)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kritiskt granska befintliga och föreslagna e-lösningar ur ett etiskt perspektiv, vad det gäller personlig integritet och mänskliga rättigheter i ett demokratiskt samhälle. (Delmoment 4.)
Startar och slutar:
Individuell start
Studietakt:
25%
Studieort:
Flexibel (Borlänge)
Undervisningstid:
Blandad
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav:
  • Kommunikation, gruppdynamik och eTjänster, 7,5 hp grundnivå 1
Anmälningskod:
HDA-H32Z7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
0 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word).

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini pc, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 0,5 Mbit/s både för att ta emot filer och skicka filer.

Genomförande:

Viss nätbaserad kommunikation, exempelvis e-post samt användning av grundläggande funktioner i vår lärplattform (Learn), som att hitta information samt kunna lämna in filer.