Kurs IE1068

Vetenskaplig metod

2,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka industriella problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
  • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)