Kursplan

Vetenskaplig metod

Kurskod
IE1068
Poäng
2,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2015-02-05.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2015-04-12.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • redogöra för lämpliga sätt att problematisera, formulera syfte, avgränsa och undersöka industriella problem eller fenomen från olika perspektiv och utgångspunkter (1)
 • redogöra för för- och nackdelar med olika grundläggande forskningsstrategier samt metoder för datainsamling och tolkning/analys (2)

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • visa färdigheter i att kommunicera muntligt och skriftligt på vetenskaplig nivå (3)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

 • kritiskt diskutera och reflektera över innebörden av ett vetenskapligt förhållningssätt (4)

  Innehåll

  Kursen är praktiskt inriktad och fokuserar på hur man kan genomföra småskaliga forskningsprojekt med fokus på industri och näringsliv. Inledningsvis berörs också vissa grundläggande begrepp med relevans för vetenskap och forskning. En annan färdighet som är särskilt viktig i sammanhanget är att planera och genomföra en forskningsprocess och kommunicera resultatet till olika intressenter. I kursen ingår att utarbeta en plan för ett examensarbete för Högskoleingenjörsexamen.

  Examinationsformer

  Mom. 1 (examinerar mål 1 o 2): Individuell skriftlig salstentamen, 1 hp
  Mom. 2 (examinerar mål 3 o 4): Seminarium och individuell inlämningsuppgift, 1,5 hp

  Arbetsformer

  Föreläsningar, seminarier, övningar och skriftliga inlämningsuppgifter

  Betyg

  Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

  Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömnng av examinator.

  Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

  Summary in English

  This course is practice-oriented and focuses on how to carry out small-scale research projects focusing on industry and business. Initially, the course looks at some basic concepts that are relevant to science and research. Another skill that students acquire and that is particularly important in this context is the planning and implementation of a research process and the communication of results to stakeholders. The course includes drawing up a plan for a degree project that will lead to a Bachelor of Science.