Kurs GTR2DG

Kvantitativ metod

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grunderna i kvantitativ forskning (1)

Färdighet och förmåga

  • Formulera forskningsfrågor och härleda hypoteser som lämpar sig för en enkätstudie (2)
  • Planera och genomföra en enkätstudie (3)
  • Genomföra en deskriptiv dataanalys (4)
  • Genomföra en inferentiell dataanalys (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förståelse för etiska aspekter vid genomförande av en enkätsstudie (6)
  • Kritiskt bedöma forskningsresultatets kvalité i studier med en kvantitativ forskningsansats (7)