Kursplan

Kvantitativ metod

Kurskod
GTR2DG
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G2F
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-04-06.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna

Kunskap och förståelse

  • Beskriva grunderna i kvantitativ forskning (1)

Färdighet och förmåga

  • Formulera forskningsfrågor och härleda hypoteser som lämpar sig för en enkätstudie (2)
  • Planera och genomföra en enkätstudie (3)
  • Genomföra en deskriptiv dataanalys (4)
  • Genomföra en inferentiell dataanalys (5)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Visa förståelse för etiska aspekter vid genomförande av en enkätsstudie (6)
  • Kritiskt bedöma forskningsresultatets kvalité i studier med en kvantitativ forskningsansats (7)

Innehåll

Kursen syftar till att introducera kvantitativa forskningsmetoder. Kursen består av två delar. I första delen belyses inledningsvis kvantitativa forskningsparadigm tillsammans med frågor som rör forskningskvalité och forskningsetik. Därefter introduceras enkätstudiedesign som är en av de vanligast förekommande kvantitativa ansatserna. Typiska steg i en enkätstudiedesign diskuteras och tränas. I den andra delen av kursen presenteras olika dataanalysmetoder. Både beskrivande och inferentiell statistik tränas i form av datalabbar, tillämpad på data från olika existerande enkätstudier. Inom kursen tränas också identifiering av potentiella källor för bias i undersökningsdesignen.

Examinationsformer

Skriftlig salstentamen (Lärandemål 1, 2, 3, 4, 5 ) (2,5 hp)

Skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter (Lärandemål 2, 3, 4, 5, 6, 7 ) (5 hp)

Arbetsformer

Föreläsningar, seminarier och datorövningar.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyget på kursen sätts av examinator och är en sammanvägd bedömning av resultaten på alla examinerade moment i kursen. För att uppnå betyg högre än C på kursen krävs betyg högre än C på alla examinerade moment.

Förkunskapskrav

  • 60 hp

Övrigt

Ersätter TR2004.