Kurs GTR2CT

Introduktion till turism

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Turismvetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för samtida turismrelaterade frågor genom aktuell forskning. (1)
  • Redogöra för förhållandet mellan hållbarhet och turism. (2)
  • Redogöra för viktiga turismkoncept och teorier. (3)

Färdighet och förmåga

  • Skriftligt diskutera och utvärdera olika turismkoncept. (4)
  • Analysera turismens möjligheter och utmaningar. (5)
  • Identifiera, analysera och kommunicera hur turismvetenskapliga begrepp och teorier relaterar till verkliga turismexempel. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över olika typer av turismpåverkan. (7)
  • Diskutera olika aspekter av turismen som samhällsfenomen. (8)