Kursplan

Introduktion till turism

Kurskod
GTR2CT
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för kultur och samhälle
Ämnestillhörighet
Turismvetenskap (TRU)
Ämnesgrupp
Turism- och fritidsvetenskap
Utbildningsområde
Samhällsvetenskapliga området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Turismvetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2020-02-06.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2020-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för samtida turismrelaterade frågor genom aktuell forskning. (1)
  • Redogöra för förhållandet mellan hållbarhet och turism. (2)
  • Redogöra för viktiga turismkoncept och teorier. (3)

Färdighet och förmåga

  • Skriftligt diskutera och utvärdera olika turismkoncept. (4)
  • Analysera turismens möjligheter och utmaningar. (5)
  • Identifiera, analysera och kommunicera hur turismvetenskapliga begrepp och teorier relaterar till verkliga turismexempel. (6)

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Reflektera över olika typer av turismpåverkan. (7)
  • Diskutera olika aspekter av turismen som samhällsfenomen. (8)

Innehåll

Denna kurs introducerar de teorier, begrepp och principer som ligger till grund för turismen som bransch och forskningsområde och möjliggör en förståelse för hur turismen är integrerad i samhället. Genom lokala och globala exempel kommer kursen fokusera på teoretiska begrepp som illustrerar hur turismen verkar i den dynamiska socioekonomiska miljön inom vilken vi lever idag.

Genom att använda hållbarhetsbegreppet som utgångspunkt kommer kursen fokusera på olika nivåer av turism (lokal, regional, nationell och global) och olika typer av turism (natur- och kulturturism, mörk turism, urbefolkningsturism och mat- och måltidsturism för att nämna några exempel). Kursen kommer ta hänsyn till de utmaningar och problem som turismen står inför och kommer betona behovet av hållbara strategier för turismens framtid.

Examinationsformer

Tentamen (6 hp) examinerar mål 1, 2, 3, 5, 8.
Skriftlig inlämning (6 hp) examinerar mål 1-7
Muntlig presentation vid seminarier och workshops (3 hp) examinerar mål 3, 5, 6, 7, 8.

Arbetsformer

Föreläsningar, workshops och seminarer.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Slutbetyget på kursen sätts efter en samlad bedömning av examinator.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet