Kurs GPG2E6

Examensarbete för grundlärarexamen inriktning F-3 del 1

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 46, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt forskningsområde och aktuella forskningsproblem
  • formulera en välgrundad ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor
  • självständigt presentera och problematisera tidigare forskningsresultat
  • välja relevant metod och teoretiskt ramverk för en planerad empirisk undersökning
  • beskriva och argumentera för kommande studies forskningsbakgrund, teori och metod i relation till syfte och frågeställningar
  • analysera och diskutera andra studenters examensarbeten genom att, i form av konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden.
Startar och slutar:
vecka 46, 2024 - vecka 3, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-H3JRS
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Skoglund

Start vecka 14, 2025

Kursen har en tydlig ämnesdidaktisk prägel och genomförs med utgångspunkt i något av de undervisningsämnen som ingår i grundlärarutbildningen. Ett didaktiskt kunskapsbehov motiveras och relateras till tidigare forskning, utvald teori och skolans styrdokument. Under kursen formuleras preliminär problemställning med syfte och frågeställningar inför den kommande empiriska undersökningen i del 2. Tyngdpunkten i kursen är att formulera en forskningssammanställning inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område. Forskningssammanställningen genomförs i form av ett systematiskt förfarande för sökning, urval och värdering av relevant forskningslitteratur. Kursen innehåller dessutom studier av metod och analysverktyg som planeras att användas i den empiriska studien. Val av teori och metod motiveras i relation till tänkt forskningsdesign. Den studerande presenterar, motiverar och argumenterar för det egna arbetet samt granskar och opponerar på en medstuderandes arbete vid särskilda ventileringsseminarium.
Startar och slutar:
vecka 14, 2025 - vecka 23, 2025
Studietakt:
100%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Sociala relationer, konflikter och makt i förskoleklass och grundskolan åk 1-3 (varav 7,5 hp VFU), 15 hp, Text, kommunikation och lärande i en mångkulturell skola, 15 hp och Svenska 2 för grundlärare F-3: Läs- och skrivutveckling och läs- och skrivundervisning, 15 hp
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3KUX
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
0 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Koppla in en kamera och ett headset till datorn och med instruktioner installera ett program.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 1 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn/Canvas) samt vårt e-mötessystem Zoom är en naturlig del i utbildningen. Vanligtvis sker möten nätbaserat med ljud och rörlig bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet.

Anmälningsperiod
-
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursansvarig
Lena Skoglund