Kurs GPG22K

Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 3, 2023

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning med anknytning till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Den studerande förväntas bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
  • formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor,
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna och andras forskningsresultat,
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund,
  • göra forskningsetiska avvägningar,
  • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
  • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Flexibel (Falun)
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Distans
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 60 hp inom programmet samt ämnesstudier om minst 90 hp
Anmälningskod:
HDA-V3FE7
Huvudområde:
Nätbaserad utbildning
Obligatoriska träffar :
1 fysiska
10 online
Datorvana:

Surfa på internet, läsa och skicka e-post, använda ett ordbehandlingsprogram (exempelvis Word). Ansluta kringutrustning till din dator, kunna installera program och göra anpassade inställningar på din dator.

Datorkapacitet:

Tillgång till dator (ej mini-pc, Chromebook, surfplattor och liknande) och bredbandsuppkoppling, minst 2 Mbit/s för att ta emot filer och 0,5 Mbit/s för att skicka filer (ej mobilt bredband, detta då mobilt bredband kan variera väldigt mycket i hastighet).

Genomförande:

Högre grad av nätbaserad kommunikation där vår lärplattform (Learn) är en naturlig del i utbildningen samt nätbaserade möten med ljud och bild. Föreläsningar kan direktsändas, alternativt tillgängliggöras i efterhand via nätet. Användning av mer avancerade program exempelvis simuleringsprogram.

Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet
Kursansvarig