Kurs GPG22K

Examensarbete för ämneslärarexamen - KPU

15 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde:

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kursens övergripande mål är att den studerande ska kunna genomföra en självständig vetenskaplig undersökning med anknytning till ett undervisningsämne för vilken utbildningen är avsedd. Den studerande förväntas bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat utbildningsvetenskapligt område.

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
  • visa fördjupade kunskaper inom ett avgränsat ämnesdidaktiskt område och insikt i områdets aktuella forsknings- och utvecklingsarbete,
  • formulera en ämnesdidaktisk problemställning med tillhörande forskningsfrågor,
  • visa förmåga att utifrån en problemställning självständigt samla in, systematisera, problematisera och värdera empiriskt material samt kritiskt granska egna och andras forskningsresultat,
  • genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete med forskningsanknytning, relevant metodanvändning samt argumentation som vilar på vetenskaplig grund,
  • göra forskningsetiska avvägningar,
  • visa förmåga att, med högt ställda krav på skriftlig och muntlig kommunikationsförmåga, presentera och argumentera för det egna undersökningsresultatet samt att förhålla sig till vetenskaplig kritik på ett sakligt och konstruktivt sätt,
  • visa förmåga att analysera, värdera och diskutera andras vetenskapliga arbeten genom att, i form av tydlig konstruktiv respons, peka på förtjänster såväl som tillkortakommanden,
  • bidra till kunskapsutveckling inom ett avgränsat didaktiskt ämnesområde av betydelse för yrkesutövningen.