Kurs GIK28T

Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 13, 2024

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor och kunskapsbidrag i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (1)
  • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och dataanalys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (2)
Färdighet och förmåga
  • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnesområdet. (3)
  • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning (4)
  • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, genom att välja genomförandestrategi, datainsamlings- och dataanalysmetod, med utgångspunkt från en problemställning och forskningsetiska principer (5)
  • redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport enligt accepterade vetenskapliga principer (6)
  • visa förmåga att genomföra uppgifter inom given tidsram. (7)

Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättra genomförandet (8)
  • värdera och ge konstruktiv kritik på ett uppsatsarbete. (9)

Startar och slutar:
vecka 13, 2024 - vecka 22, 2024
Studietakt:
100%
Studieort:
Borlänge
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • 150 hp varav minst 60 hp i informatik i vilket kursen Forskningsmetodik 7,5 hp ska ingå
Urval :
Platsgaranti
Anmälningskod:
HDA-V3GMV
Huvudområde:
Anmäl dig
Öppen för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet