Kurs GIK28T

Examensarbete för kandidatexamen i Informatik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

  Kunskap och förståelse

  • Redogöra för val av forskningsansats i relation till forskningsfrågor och kunskapsbidrag i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (1)
  • Redogöra för val av vetenskapliga metoder för datainsamling och dataanalys i samband med vetenskapliga undersökningar i allmänhet och specifikt för den egna uppsatsen (2)
  Färdighet och förmåga
  • identifiera, formulera och argumentera för en problemställning för ett akademiskt arbete inom ämnesområdet. (3)
  • planera och genomföra litteraturstudier kopplat till framtagen problemställning (4)
  • planera och genomföra en vetenskapligt grundad studie, genom att välja genomförandestrategi, datainsamlings- och dataanalysmetod, med utgångspunkt från en problemställning och forskningsetiska principer (5)
  • redovisa sina resultat vid muntlig presentation och i skriftlig rapport enligt accepterade vetenskapliga principer (6)
  • visa förmåga att genomföra uppgifter inom given tidsram. (7)

  Värderingsförmåga och förhållningssätt
  • kritiskt granska och värdera det egna genomförda arbetet och kunna ge exempel på metodologiska alternativ som möjligen skulle kunnat förbättra genomförandet (8)
  • värdera och ge konstruktiv kritik på ett uppsatsarbete. (9)

  Startar och slutar:
  v14, 2020 - v23, 2020
  Studietakt:
  100%
  Studieort:
  Borlänge
  Undervisningstid:
  Dag
  Studieform:
  Normal
  Språk:
  Svenska
  Övrigt:
  P: Ges endast som del av ett program.
  Ej sökbar som fristående kurs.
  Behörighetskrav:
  • 150 hp varav minst 60 hp i informatik i vilket kursen Forskningsmetodik 7,5 hp ska ingå eller motsvarande kunskaper
  Anmälningskod:
  HDA-V34SZ
  Huvudområde: