Kurs GIH34S

Lek, dans samt mål- och nätspel (VAL)

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Idrotts- och hälsovetenskap

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom områdena lek, dans samt mål- och nätspel samt i relation till idrottens former och uttryck
  • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för
    professionsutövandet
  • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom gällande området
  • skapa förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelseförmåga utifrån teorier om lärande, lek och rörelseutveckling i skiftande miljöer
  • observera och analysera barns och ungdomars rörelse och rörelseutveckling
  • diskutera möjligheter för, och på en grundläggande nivå använda, digital teknologi relevant för undervisning inom området.