Kursplan

Lek, dans samt mål- och nätspel (VAL)

Kurskod
GIH34S
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för hälsa och välfärd
Ämnestillhörighet
Idrotts- och hälsovetenskap (IDA)
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Idrotts- och hälsovetenskap1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2023-05-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2023-05-09.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • diskutera och problematisera skolämnet idrott och hälsa utifrån olika didaktiska perspektiv inom områdena lek, dans samt mål- och nätspel samt i relation till idrottens former och uttryck
 • röra sig allsidigt i rörelseformer och sammanhang med relevans för
  professionsutövandet
 • utifrån valt syfte, innehåll och målgrupp samt i relation till aktuella styrdokument visa idrottsdidaktisk kompetens vid planering, genomförande och utvärdering av undervisningssituationer inom gällande området
 • skapa förutsättningar för lärande som utvecklar barns och ungdomars allsidiga rörelseförmåga utifrån teorier om lärande, lek och rörelseutveckling i skiftande miljöer
 • observera och analysera barns och ungdomars rörelse och rörelseutveckling
 • diskutera möjligheter för, och på en grundläggande nivå använda, digital teknologi relevant för undervisning inom området.

Innehåll

 • Rörelse till musik och dansens grundformer
 • Lek, grundformer och metoder samt miljöer för utveckling av allsidig rörelsekompetens
 • Motoriska grundformer och sammansatta rörelser med hjälp av bollen och nätet

Examinationsformer

 • Gestaltande och muntliga redovisningar
 • Muntlig tentamen
 • Skriftliga inlämningsuppgifter

Betyg

Som betygsskala på hel kurs används U–VG.

Betyg rapporteras enligt följande:

 • Lek, dans samt mål- och nätspel - 7,5 hp | U–VG

Behörighet

 • Antagen till VAL-utbildning

Övrigt

Denna kurs innehåller 2 fysiska träffar, varav båda är på 2 heldagar vardera.

Kursen kan inte ingå i en examen tillsammans med andra kurser med motsvarande innehåll.

Om studenten har ett beslut/rekommendation om riktat pedagogiskt stöd från Högskolan Dalarna på grund av funktionsnedsättning, har examinator rätt att anpassa examinationen. Examinator avgör utifrån kursplanens mål om examinationen kan anpassas i enlighet med beslutet/rekommendationen.