Kurs GIE26M

Industriell ekonomi - organisation och ledarskap

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Huvudområde: Industriell ekonomi

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom organisation och ledarskap samt olika typer av organisationsformer med fokus på industriella organisationer
  • redogöra för hur motivation och ledarskap påverkar organisationen
  • visa förståelse för hur ett effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • genomföra enklare organisationsanalyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över ledarskap och industriföretagets organisation ur ett samhällsperspektiv samt dess hållbarhetsmässiga aspekter