Kursplan

Industriell ekonomi - organisation och ledarskap

Kurskod
GIE26M
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå
Institution
Institutionen för information och teknik
Ämnestillhörighet
Industriell ekonomi (IEA)
Ämnesgrupp
Industriell ekonomi och organisation
Utbildningsområde
Tekniska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Industriell ekonomi1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1N
Fastställd
Fastställd 2019-02-21.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2019-04-30.

Lärandemål

Kunskap och förståelse
Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp inom organisation och ledarskap samt olika typer av organisationsformer med fokus på industriella organisationer
  • redogöra för hur motivation och ledarskap påverkar organisationen
  • visa förståelse för hur ett effektivt ledarskap kan utövas i olika situationer

Färdighet och förmåga
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:
  • genomföra enklare organisationsanalyser

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Efter avslutad kurs ska studenten kunna:

  • reflektera över ledarskap och industriföretagets organisation ur ett samhällsperspektiv samt dess hållbarhetsmässiga aspekter

Innehåll

Kursen behandlar organisationsteorins utveckling, från klassisk till modern teori. Principer för organisationsutformning och styrning;
grundläggande motivations-, grupputvecklings- och ledarskapsteorier utgör centrala delar. I kursen analyseras också ledarskap, roller och förtroende. Vidare belyses skillnaden mellan chef och ledare.

Examinationsformer

Skriftlig tentamen, 4hp
Individuella inlämningsuppgifter, 3,5hp

Arbetsformer

Föreläsningar samt handledning av inlämningsuppgifter och övningar.

Betyg

Som betygsskala används U, 3, 4, 5.

På den skriftliga tentamen ges betyget U-3-4-5.
På inlämningsuppgifterna ges betyget U-G.
Den skriftliga tentamen styr slutbetyget på kursen.

Förkunskapskrav

  • Grundläggande behörighet

Övrigt

Ersätter IE1061.