Kurs FR3022

Franska: Magisterexamensarbete

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Franska

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper inom ett språk- eller litteraturvetenskapligt område inom ämnet franska och förmåga till vetenskapsteoretisk reflexion
  • visa insikter i områdets aktuella forskningsfrågor
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar utifrån ett kritiskt granskande förhållningssätt
  • utifrån en frågeställning självständigt söka, samla, kritiskt värdera samt tolka och analysera relevant material som ska ligga till grund för att inom givna tidsramar utföra en studie med högt ställda krav avseende teori, forskningsanknytning, vetenskaplig metod, forskningsetiska aspekter och referenshantering
  • ta till sig konstruktiva synpunkter från såväl lärare som andra studenter och genom egen konstruktiv respons, kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten samt självständigt försvara sitt eget examensarbete
  • muntligt och skriftligt uttrycka sig på akademisk franska med mycket stor språklig precision och i det närmaste korrekt.