Kursplan

Franska: Magisterexamensarbete

Kurskod
FR3022
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Franska (FRA)
Ämnesgrupp
Franska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Franska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1E
Fastställd
Fastställd 2016-04-07.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2016-04-07.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • visa fördjupade vetenskapsteoretiska och metodologiska kunskaper inom ett språk- eller litteraturvetenskapligt område inom ämnet franska och förmåga till vetenskapsteoretisk reflexion
  • visa insikter i områdets aktuella forskningsfrågor
  • integrera kunskap och analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser och frågeställningar utifrån ett kritiskt granskande förhållningssätt
  • utifrån en frågeställning självständigt söka, samla, kritiskt värdera samt tolka och analysera relevant material som ska ligga till grund för att inom givna tidsramar utföra en studie med högt ställda krav avseende teori, forskningsanknytning, vetenskaplig metod, forskningsetiska aspekter och referenshantering
  • ta till sig konstruktiva synpunkter från såväl lärare som andra studenter och genom egen konstruktiv respons, kritiskt analysera och diskutera andras vetenskapliga arbeten samt självständigt försvara sitt eget examensarbete
  • muntligt och skriftligt uttrycka sig på akademisk franska med mycket stor språklig precision och i det närmaste korrekt.

Innehåll

Den studerande genomför ett skriftligt arbete på i det närmaste korrekt franska som består av en 25-30 sidor (9000-12000 ord) lång uppsats utifrån en språk- eller litteraturvetenskaplig frågeställning. I kursen ingår också att muntligt presentera och argumentera för egna resultat och argument liksom att kritiskt analysera andras examensarbeten.

Examinationsformer

Examination sker genom det skriftliga examensarbetet, försvarandet av detsamma vid en muntlig ventilering och opponering på annans examensarbete.

Arbetsformer

Enskild handledning och seminarier där den studerande förväntas delta aktivt.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • Filosofie kandidatexamen om 180 hp, med 90 hp inom huvudområdet franska samt 30 hp i franska på avancerad nivå