Kurs FI1033

Filosofi: Värdeteori och normativ etik

7,5 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 14, 2020

Kursens mål är att den studerande efter genomgången kurs ska kunna visa:
  • grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier
  • grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar
  • grundläggande insikter i att filosofiska problem kan bearbetas och diskuteras utifrån olika perspektiv och traditioner
  • begynnande förtrogenhet med etisk problematisering och analys med avseende på problemställningar, begreppsbildningar och teorier inom värdeteorin och normativ etik.

Vidare ska den studerande efter genomgången kurs ha förmågan till att:
  • reflekterande förhålla sig till etiska teorier
  • på ett grundläggande sätt tillämpa centrala etiska problemställningar, begreppsbildningar och teorier i identifierade etiska problemsituationer, och göra enkla analyser och tolkningar av teorier, begrepp samt problemsituationer inom etiken
  • identifiera och avgränsa problemområden inom värdeteorin och etiken
  • på en elementär nivå självständigt bearbeta ett problemområde inom värdeteorin och etiken
  • på en elementär nivå kunna muntligen och skriftligen kommunicera abstrakta resonemang.
Startar och slutar:
v14, 2020 - v23, 2020
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Svenska
Behörighetskrav:
  • Grundläggande behörighet
Anmälningskod:
HDA-V33EW
Huvudområde: