Kurs EN1114

Introduktion till engelsk lingvistik

15 högskolepoäng
Grundnivå

Start vecka 36, 2020

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
  • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
  • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
  • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
  • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
  • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
  • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
  • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
  • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.
Startar och slutar:
v36, 2020 - v2, 2021
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Behörighetskrav:
  • Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp och Engelsk språkstruktur, 7,5 hp på grundnivå 1, eller motsvarande kunskaper
Anmälningskod:
HDA-H35CH
Huvudområde: