Kursplan

Introduktion till engelsk lingvistik

Kurskod
EN1114
Poäng
15 högskolepoäng
Nivå
Grundnivå 1
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Engelska (ENA)
Ämnesgrupp
Engelska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Engelska1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1G1F
Fastställd
Fastställd 2014-03-12.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2014-03-12.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska de studerande kunna:
  • resonera kring bruket av och funktioner hos engelska språket med hänvisning till grundläggande språkvetenskapliga begrepp
  • uppvisa en förståelse för engelskan som ett formellt system
  • förklara grundläggande typer av variation i det engelska språket, genom hänvisning till sociala variabler (som exempelvis ålder och socioekonomisk status) och kontextuella variabler (såsom formalitet och tidspress)
  • känna igen och förklara grundläggande analysmetoder från språkvetenskapens kärnområden
  • analysera olika typer av engelskspråkiga data och resonera kring skillnader och likheter mellan grundläggande kategorier såsom tal och skrift
  • beskriva grunddragen i utvecklingen av det engelska språket inklusive historiska drag och samtida trender, samt språkets plats i det globala språkliga landskapet
  • självständigt genomföra en småskalig undersökning inom ett område av engelsk lingvistik och presentera detta muntligt och skriftligt
  • visa adekvat språkfärdighet i det engelska språket genom kompetent användning av vokabulär och grammatik i de olika kommunikationssätt som används i kursen.

Innehåll

Kursen innehåller en översikt av engelsk lingvistik. Teori och metod studeras inom ett urval av centrala områden inom engelsk lingvistik, vilka inbegriper morfologi, syntax, semantik, pragmatik och sociolingvistik. Olika typer av autentiska data på engelska analyseras för att möjliggöra en djupare förståelse av teori och metod, samt för att ge möjligheter att öva sig i tillämpningen av språkvetenskaplig terminologi. Mot slutet av kursen utför studenterna en självständig undersökning av ett språkligt fenomen inom ett område av engelsk lingvistik.

Examinationsformer

Moment 1 examineras genom fortlöpande bedömning av seminarieverksamheten och skriftliga och muntliga inlämningsuppgifter.
Moment 2 examineras genom en akademisk uppsats i form av en begränsad självständig språkvetenskaplig undersökning.

Arbetsformer

Kursen undervisas i form av föreläsningar och obligatoriska seminarier. Olika typer av muntliga och skriftliga övningar behandlas i seminarierna. Undervisningen sker helt på engelska.

Betyg

Som betygsskala används U–VG.

Betygsrapportering:
Moment 1: Introduktion till engelsk lingvistik - 10 hp, U-VG
Moment 2: Projekt inom lingvistik - 5 hp, U-VG

Förkunskapskrav

  • Engelska: Skriftlig språkfärdighet, 7,5 hp och Engelsk språkstruktur, 7,5 hp på grundnivå