Kurs EG3019

Livscykelanalys och livscykelkostnadsanalys

5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Energiteknik

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Det övergripande målet med kursen är att studenterna skall tillägna sig insikt i miljömässig och ekonomisk hållbarhet i ett livscykelperspektiv.
Efter genomgången kurs ska studenten kunna:
  • Visa förståelse för och beskriva grundläggande koncept inom livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCCA)
  • Diskutera LCA- och LCCA-metodernas styrkor och begränsningar
  • Använda konventionella metoder och verktyg för att genomföra livscykelinventeringar, livscykelanalyser och livscykelkostnadsanalyser för konstruktion och renovering av byggnader
  • Tolka, diskutera och dra slutsatser av resultat från LCA och LCCA
  • Arbeta i grupp med ett projekt, skriva och presentera en teknisk rapport