Kurs ASR25V

Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

15 högskolepoäng
Avancerad nivå

Start vecka 3, 2023

Efter avslutad kurs ska den studerande självständigt kunna:
  • genomföra en vetenskaplig undersökning med relevant design, metod och analys
  • kritiskt analysera begrepp, teorier och perspektiv inom global sexuell, reproduktiv hälsa och rättigheter i ett hållbarhetsperspektiv
  • identifiera problemställning och syfte utifrån forskningsläget inom ett avgränsat område
  • söka, kritiskt värdera och syntetisera forskningsrön samt integrera teorier och begrepp inom valt problemområde i det egna självständiga arbetet
  • tillämpa forskningsetiska principer
  • argumentera för och kritiskt reflektera över vald design i relation till undersökningens syfte
  • analysera och värdera det egna resultatet i relation till tidigare forskning
  • värdera det egna bidraget till kunskapsutvecklingen och presentera förslag till vidare forskning
  • försvara och kommunicera eget vetenskapligt arbete samt kritiskt granska och värdera andras vetenskapliga arbete avseende grad av vetenskaplighet, systematik, innehåll och struktur.
Startar och slutar:
vecka 3, 2023 - vecka 22, 2023
Studietakt:
50%
Studieort:
Falun
Undervisningstid:
Dag
Studieform:
Normal
Språk:
Engelska
Övrigt:
P: Ges endast som del av ett program.
Ej sökbar som fristående kurs.
Behörighetskrav :
  • Kandidatexamen om 180 hp i ett samhällsvetenskapligt/hälsovetenskapligt/ekonomiskt huvudområde och Engelska 6
Anmälningskod:
HDA-V3DTY
Huvudområde:
Stängd för sen anmälan
Litteraturlista

Litteraturlistor publiceras senast 1 månad innan kursstart.

Till litteraturlistan
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om har du frågor om utbildningen eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Kursrum i Learn

I lärplattformen Learn hittar du mer information om kursen.

Besök kursrummet