Kurs AJP27B

Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning

7,5 högskolepoäng
Avancerad nivå

Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier

Kursen har inga tillfällen inplanerade just nu

Kursens mål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med detaljerad förståelse redovisa en översikt över tidigare vetenskaplig produktion inom ett väl definierat och avgränsat område relevant för interkulturella litteraturstudier
  • med kritisk och teoretisk medvetenhet göra ett självständigt urval av akademiska publikationer relevanta för ett avgränsat forskningsprojekt
  • med teoretiskt och analytiskt djup presentera ett väl avgränsat forskningsläge.