Kursplan

Interkulturella litteraturstudier: Akademisk läsning

Kurskod
AJP27B
Poäng
7,5 högskolepoäng
Nivå
Avancerad nivå
Institution
Institutionen för språk, litteratur och lärande
Ämnestillhörighet
Japanska (JAA)
Ämnesgrupp
Japanska
Utbildningsområde
Humanistiska området, 100%
Kursen kan ingå i följande huvudområde(n)
Interkulturella litteraturstudier1
Fördjupningsbeteckning för respektive huvudområde
1A1F
Fastställd
Fastställd 2021-11-09.
Kursplanen gäller fr.o.m. 2021-11-09.

Lärandemål

Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

  • med detaljerad förståelse redovisa en översikt över tidigare vetenskaplig produktion inom ett väl definierat och avgränsat område relevant för interkulturella litteraturstudier
  • med kritisk och teoretisk medvetenhet göra ett självständigt urval av akademiska publikationer relevanta för ett avgränsat forskningsprojekt
  • med teoretiskt och analytiskt djup presentera ett väl avgränsat forskningsläge.

Innehåll

I kursen läser och presenterar studenterna akademiska publikationer tillhörande ett väl definierat forskningsområde inom interkulturella litteraturstudier. Inriktning och litteratur ska anknyta till ett planerat examensarbete på masternivå och väljs i samråd med undervisande lärare. Litteraturen ska omfatta omkring 1500-2500 sidor.

Examinationsformer

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och genom en skriftlig inlämningsuppgift i form av en kommenterad bibliografi.

Arbetsformer

Undervisningen sker i form av obligatoriska seminarier. Undervisningsspråket är engelska.

Betyg

Som betygsskala används A–F.

Förkunskapskrav

  • 60 hp på avancerad nivå, varav 30 hp inom huvudområdet Interkulturella litteraturstudier