Behörig genom validering av reell kompetens

Om du saknar den behörighet som krävs för den utbildning du vill anmäla dig till på Högskolan Dalarna kan du ansöka om att få din reella kompetens prövad.

För att bli antagen till högre utbildning behövs vissa förkunskaper som ger grundläggande behörighet och till vissa utbildningar även särskild behörighet. Ett sätt att uppfylla dessa behörighetskrav är genom formella meriter. För grundläggande behörighet räknas gymnasieexamen, slutbetyg från gymnasieskolan eller vuxenutbildningen enligt gällande regler. För den särskilda behörigheten kan det innebära krav på godkänt betyg i en specifik gymnasiekurs eller vissa högskolemeriter.

Ett annat sätt att bli behörig är via reell kompetens. Reell kompetens innebär kunskaper och färdigheter som förvärvats genom avlönat eller oavlönat arbete, vidareutbildning, kompetensutveckling, föreningsliv, fritidsaktiviteter och annat. Vid bedömning av reell kompetens bedöms individens förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen – att klara av högskolestudierna.

Om bedömningen visar att du har förutsättningar att klara utbildningen, måste du även konkurrera om en plats på utbildningen.

Vad innebär en prövning av reell kompetens

  • Prövningen av reell kompetens gäller alltid bara för den kurs eller program på Högskolan Dalarna som du anger att du söker bedömning för.
  • Det görs en helhetsbedömning av alla inskickade meriter, det vill säga den samlade kompetensen, inte bara formella studiemeriter. Vi utgår från förutsättningen att du ska klara av den sökta utbildningen.
  • Du som sökande måste kunna beskriva hur den samlade kompetensen är ett resultat av vad du tidigare lärt dig. Allmän erfarenhet räcker inte. Du ska kunna ge exempel på användningen av kunskaperna.
  • Vid ett beslut om reell kompetens har dina kompetenser och kunskaper bedömts, vilket kan innebära att du blir behörig till den utbildning du har sökt.
  • Observera att även om du blir behörig via din reella kompetens så får du inget meritvärde. Ett meritvärde får du exempelvis när du skriver högskoleprovet.

Så här ansöker du

  1. Läs noga igenom dokumentet Anvisningar för ansökan om bedömning av reell kompetens (pdf). I dokumentet finns information om hur du söker reell kompetens för grundläggande och särskild behörighet.
  2. Fyll i blanketten Ansökan om bedömning av reell kompetens/att undantag görs (pdf) på antagning.se och ladda upp den tillsammans med alla betyg, intyg och andra papper som anknyter till din ansökan.

Beskriv din kompetens

Var så konkret och tydlig som möjligt när du beskriver till exempel arbetsuppgifter där du använder/har använt vissa kunskaper och färdigheter. Skicka i möjligaste mån in exempel på egenproducerat material som visar på dina kunskaper och färdigheter, helst tillsammans med intyg från din arbetsgivare eller dylikt, som styrker att du arbetat med detta. Bifoga alla dokument som kan styrka din beskrivning.

Vid behov kan du vända dig till studie- och karriärvägledningen för information samt för att få hjälp med hur du ska beskriva dina kompetenser som kan vara relevanta för dig vid en prövning av reell kompetens. Besök Studie- och karriärvägledning eller skicka e-post till support@du.se där du beskriver vad du behöver hjälp med.

Studie- och karriärvägledning Högskolan Dalarna

Ansök i tid

Blanketten och alla handlingar ska ha laddats upp senast sista anmälningsdag för att garantera att ansökan ska kunna behandlas i tid. Har du tidigare laddat upp dokument som är relevanta behöver du hänvisa till dem i din ansökan. Ordinarie kompletteringstid gäller inte när du ansöker om reell kompetens.

Vad händer sedan?

Högskolan Dalarna gör en samlad bedömning av de dokument du skickat in och beslutar om du kan anses behörig till den utbildning du sökt. Beslutet skickas ut tillsammans med ditt antagningsbesked från antagning.se. Om du får ett avslag på din ansökan har du möjlighet att överklaga. Information om hur du överklagar finns på antagningsbeskedet.

Observera!

  • Om du i dagsläget läser en gymnasiekurs som är relevant för din behörighet är det bra om du meddelar detta i din ansökan.
  • Om du tidigare har fått besked om att du beviljats reell kompetens är det bra om du meddelar detta i ansökan.
Senast granskad: