Utbildningsprogram HMILA

Masterprogram i interkulturella litteraturstudier

Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
120 högskolepoäng Avancerad nivå

Masterprogrammet i interkulturella litteraturstudier är en tvåårig utbildning på avancerad nivå som resulterar i en masterexamen. I programmet väljer du att inrikta dig mot engelska, franska, tyska eller en allmän inriktning. Programmet ger dig en konkurrensfördel i yrken där det krävs kritiskt tänkande, interkulturell förståelse och analysförmåga. Programmet ger dig redskap att på vetenskapligt grund kritiskt belysa samspelet mellan språk, litteratur och kultur och reflektera över litteraturens möjligheter att bidra till större interkulturell förståelse i det globala samhället. Programmet har en internationell prägel genom samarbeten med partneruniversitet i olika länder. Studierna är nätbaserade och du erbjuds en stimulerande och interaktiv online miljö med synkrona seminarier som möjliggör att du kan befinna dig på valfri ort. Obligatoriska kurser för respektive inriktning undervisas på det språk som är relevant för inriktningen.

Utbildningens innehåll

Programmet består av obligatoriska, valbara och valfria kurser och kan läsas med en allmän ingång eller med inriktning mot engelska, franska eller tyska. Programmet börjar varje hösttermin och består av fyra terminer av heltidsstudier. Som student läser du vanligtvis fyra 7,5 hp kurser per termin med ett avslutande masterexamensarbete av 30 hp i den sista termin. Programmet erbjuds också som deltid och då består det av åtta terminer med 15 hp per termin.

Under programmets första termin av heltidstudier får du en övergripande introduktion till forskningsfältet interkulturella litteraturstudier, dess metoder, teorier och teman. Detta kombineras med en praktiskt inriktad kurs i akademiskt skrivande. I de valbara kurserna under det första året belyses begrepp som världslitteratur, migration och genus. Under den tredje terminen fördjupas den teoretiska kompetensen med fokus på forskningsmetodik och du kommer att påbörja kartläggandet av det forskningsfält som du sedan under fjärde terminen kommer att skriva ditt examensarbete om. 

Kontakt med arbetslivet

Programmet erbjuder möjlighet att genomföra praktik som ligger till grund för utökad akademisk specialisering såväl som skapande av ett professionellt nätverk.  

Studera utomlands

Under utbildningen har du möjlighet att studera kurser utomlands genom Högskolans Erasmusavtal eller andra partneruniversitet.  

Vad blir du efter utbildningen?

De förmågor och färdigheter inom språk och interkulturalitet som du tillägnar dig inom programmet är kompetenser som efterfrågas på en alltmer internationell arbetsmarknad inom olika yrkesområden såsom undervisning, förlagsarbete, översättning, redaktörsarbete, kulturförmedling, public relations och content management. Du kommer också att genom läsning och diskussion av litterära och teoretiska texter från olika kontinenter bygga upp din förmåga att diskutera, analysera och sammanfatta komplexa idéer, en färdighet som efterfrågas inom många sektorer på arbetsmarknaden. 

Examen

Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier (Degree of Master of Arts (120 credits), main Field of Study: Intercultural Literature Studies

Vid studier i enlighet med en specifik inriktning: 

Filosofie masterexamen, Huvudområde: Interkulturella litteraturstudier, Inriktning (Degree of Master of Arts (120 credits), Main Field of Study: Intercultural Literature Studies, Specialization

Studera vidare

En Masterexamen i interkulturella litteraturstudier förbereder dig för att fortsätta dina akademiska studier på doktorandnivå i Sverige eller utomlands. Genom den allmänna ingången kan du fördjupa dig inom interkulturella litteraturstudier. Med ditt val av inriktning kan du dessutom specialisera dig inom det ämne du fokuserat på. 

Vad betyder forskning för min utbildning?

Flera av Högskolan Dalarnas lärare är forskare och även du som student kan arbeta nära forskare i flera forskningsprojekt. Vi bedriver forskning för att ta fram ny kunskap för att hitta nya lösningar på stora samhällsproblem. Denna kunskap förs sedan vidare ut i utbildningarna för att se till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Du kommer att ha möjlighet att delta i vår forskningsmiljö kring litteraturer i samhället. I forskningsmiljön har vi en dialog om relevant ny forskning och vi bjuder regelbundet in nationella och internationella gästföreläsare.  

Litteraturer i samhället

Programingångar

allmän inriktning
Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
inriktning engelskspråkig litteratur
Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
inriktning franskspråkig litteratur
Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
inriktning tyskspråkig litteratur
Vill du vidga din horisont genom att studera litteraturens funktioner i samhälleliga sammanhang? På programmet med inriktningar mot engelska, franska och tyska fördjupar du dina kunskaper om litteratur ur olika interkulturella perspektiv.
Senast granskad:
Kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss om du har frågor om programmet eller frågor som rör ansökan.
support@du.se
023-77 88 88

Programansvarig
Carmen Zamorano Llena