Förbättrad återhämtning efter stroke: Nytt internationellt forskningsprojekt leds av Högskolan Dalarna

I ett internationellt samarbete ska forskare öka kunskapen om att förbättra återhämtningen och livskvaliteten för äldre efter en stroke. Projektet strävar efter att stärka egenvården hemma genom att lägga vikt på individens egna förmågor.

Projektet är ett samarbete mellan Lettland, Nederländerna och Sverige. Marie Elf från Högskolan Dalarna leder projektet. Finansieringen på 3 miljoner kronor kommer från forskningsrådet Forte för den svenska delen.

– Projektet ska stärka personers förmåga till egenvård i hemmet efter en stroke, den egna kapaciteten, som är så viktigt för att god och nära vård ska lyckas, säger Marie Elf, professor i omvårdnad. Vi kommer att utveckla en intervention som engagerar personens sociala nätverk och den egna livsmiljön.

Enligt European Stroke Organization och Stroke Association for Europe är det ett akut behov av att möta de otillräckligt tillgodosedda behoven hos personer som återhämtar sig från stroke hemma. Det nya projektet syftar till att utveckla och förbättra livskvaliteten för äldre som återhämtar sig från stroke hemma.

– I en tid av ökande krav på personcentrerad vård och egenvård erbjuder projektet lösningar för att förbättra vårdtjänsternas kvalitet och möta behoven hos äldre som återhämtar sig från stroke hemma, säger Marie Elf.

Genom att engagera patienter, närstående och vårdpersonal i utformningen av intervention som syftar till att stödja personens egenvård strävar EQL-stroke (Enhancing Quality of Life for Stroke) efter att bygga ett mer hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Vid Högskolan Dalarna bedrivs redan forskning inom området och etablerade metoder för att stödja egenkapacitet.

– Vi bidrar med kunskap om hur livsmiljöer påverkar hälsa och välbefinnande, vilket också är en del av projektet. Vår expertis sträcker sig över egenvård, betydelsen av sociala nätverk och tvärvetenskapligt arbete, vilket är en del av vårt arbete. Det speglas i den internationella och interdisciplinära strukturen på vårt projektteam och våra samarbeten, säger Marie Elf.

Fortes anslag på 3 miljoner kronor, som är en del av ett större internationellt finansieringspaket på 9 miljoner över tre länder, ger en stark grund att bygga vidare på.

Fakta: Stroke

Stroke är en stor utmaning för folkhälsan i Europa, särskilt bland äldre. Med cirka 15 miljoner människor som drabbas av stroke globalt varje år, varav 1,1 miljoner i Europa är konsekvenserna allvarliga. Långvariga funktionsnedsättningar, begränsningar i aktiviteter och deltagande i samhället minskad livskvalitet och risk för social isolering och fallskador är vanliga.

Om projektet

Projektets titel: EQL-stroke (Enhancing Quality of Life for Stroke)

Projektledare: Marie Elf, professor i omvårdnad.

Medverkar från Högskolan Dalarna: Malin Tistad, Maya Kylén, affilierad forskare från Lunds universitet.

Finansiering: 3 miljoner kronor av THCS (thcspartnership.eu/forskningsrådet Forte

Kontakt
Marie Elf
Professor omvårdnad
Senast granskad:
Senast granskad: