Dekanerna informerar – augusti 2023

Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Ta del av information och aktuella ärenden i utbildnings- och forskningsnämnden, UFN. Läs mer om nya kollegiala och externa representanter, nya regler för kurs- och utbildningsplaner samt status för utvärderingen av högskolans forskning.
Grupp personer står utomhus
Carl Olsmats, Linda Vixner och Anna Annerberg. Anders Gårdestig

Nya regler för kurs- och utbildningsplaner

Från och med årsskiftet kommer en ny version av ”Regler för kurs- och utbildningsplaner” gälla. Regeldokumentet ersätter både de nuvarande reglerna och den gällande handläggningsordningen. Den utvärdering av regelverket som genomfördes under våren 2023 visade att det fanns brister i efterlevnaden av de beslutade processerna för framtagande av nya kurs- och utbildningsplaner samt behov av ytterligare stöd för framtagande av utbildningsplaner. Rektor fattade därför ett beslut i juni om att ytterligare kvalitetssäkra processen för kurs- och utbildningsplaner genom att UFN från och med årsskiftet tar över ansvaret för att fastställa kurs- och utbildningsplaner. En annan stor förändring är att de beredningsgrupper för kurs- och utbildningsplaner, BKU, som finns på varje institution har två ordinarie möten per termin. Ett av skälen till att begränsa antalet möten per termin är att de underlag som lämnas in ska vara mer genomarbetade innan de slutbereds av BKU. Ansvarsfördelningen mellan olika funktioner har förtydligats. Under hösten fortsätter arbetet med att revidera och komplettera stödmaterial för skapandet av både kurs- och utbildningsplaner i samarbete med avdelningen för studentservice.

Länk till ”Regler för kurs- och utbildningsplaner”

Ny dekan leder arbetet

UFN har samlats första gången för hösten under ledning av Linda Vixner som är ny dekan. Linda har haft uppdraget tidigare och ser fram emot att arbeta vidare för att stärka kvaliteten på utbildning och forskning på högskolan. Hon arbetar nära prodekanerna Anna Annerberg och Carl Olsmats. UFN har en viktig roll som kravställare och uppföljare i högskolans kvalitetssystem och vi tar oss nu an arbetet med att fortsätta genomlysningen, revideringen och skapandet av styrdokument för utbildning och forskning. Detta arbete kommer att ske parallellt med att fler dialogytor skapas med institutionerna. Högskolan Dalarna står inför en kommande UKÄ-granskning av just kvalitetssystemet. Det är viktigt att de regler som finns för högskolan både är adekvata, kända för dem som berörs och efterlevda. Först på dagordningen står en revidering av hur vi på högskolan arbetar med kursvärderingar där bland annat brister på uppföljning av utvärderingarnas innehåll har framkommit. För detta arbete har en arbetsgrupp bildats där, förutom dekanerna, även studentkårens ordförande Johanna Strickert och representanter från verksamhetsstödet ingår.

Länk till nuvarande regeldokument

Länk till nyhet om nya dekaner

Ordförande för granskningsutskott för utbildning

UFN har fördelat uppdragen att vara ordförande för granskningsutskotten på följande vis efter valet:

Fatumo Osman fortsätter att vara ordförande för granskningsutskottet för institutionen för lärarutbildning, UGU ILU. De fem ordförandena kommer under hösten fortsätta utvärderingsuppdragen tillsammans med sina utskott som planerat och arbetar samtidigt med att ta fram en tydligare vägledning och en arbetsordning. Vi passar på att påminna om hur viktigt det är att uppgjorda deadline hålls eftersom det är många utbildningar som ska hinna utvärderas. 

Mattias Aronsson fortsätter som ordförande av AFU och Anna Ehrenberg fortsätter efter omval som ordförande av FUN. Vice ordförande är Carl Olsmats (AFU) och Hasan Flayeh (FUN). För utskottet för granskning av forskning, UGF, fortsätter Carl Olsmats som ordförande.

Länk till förteckning över planerade granskningar

Externa ledamöter

Under våren blev det klart att ny extern ledamot i UFN är Lars Walter som även är chef för utbildningssektorn i Borlänge kommun. Han har erfarenhet av samarbete med högskolan genom bland annat Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna, PUD, och Socialtjänstens utvecklingscentrum Dalarna, SUD. Hans mångåriga bakgrund inom offentlig förvaltning kompletterar den andra externa ledamotens akademiska bakgrund: Anne Söderlund, professor i fysioterapi och tidigare dekan på Mälardalens universitet.

Utvärdering av forskning

Alla institutioner genomgår just nu utvärderingar av sin forskning. Efter att intervjuer genomförts i maj och juni väntar vi nu på de externa sakkunnigas rapporter som väntas vara klara i början av september.

Länk till samlad information om utvärdering av forskningsverksamheten

Kontakt
Anna Annerberg
Universitetslektor pedagogik
Linda Vixner
Docent medicinsk vetenskap
Senast granskad:
Senast granskad: