Forskningsprojekt: The Swedish Wool Initiative 2.0

Projektledare
Deltagare
Catia Cialani
Klas Sundberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Svensk ull lämpar sig väl för design av cirkulära och säkra produkter. Trots ett ökande intresse från industrin att använda svensk ull i textil och andra material så är marknadsförutsättningarna för att ta hand om ull inte tillräckligt utvecklade i Sverige. Mer än hälften av ullen slängs, cirka 540 ton avfall genereras årligen av ull som inte tas tillvara. Samtidigt ökar ständigt importen av ull från t.ex. Kina, Australien, Sydafrika och Norge. Det är en enorm resursineffektivitet inom industrin som bygger på linjära affärsmodeller.
Syftet med projekt är att bygga systemkapacitet för att ta hand om all den ull som produceras i Sverige. Projektet ska utveckla innovativa produkter och material, både inom textilproduktion och annan industri, genom cirkulär design och cirkulära affärsmodeller, samt implementering av ett nytt verktyg för att kvalitetssäkra svensk ull. Fokus på produktutveckling och
innovation är skalbarhet och kommersialisering.
Projektet ska dessutom utveckla en modell för en regional insamlingsstation att använda som plattform för insamling och klassificering av av ull i Dalarna. Klimatdata och andra hållbarhetsaspekter kommer att analyseras så att produkternas miljöavtryck (Product Environmental Footprint - PEF) blir kvantifierbart.
Genom samverkan i hela värdekedjan ökar resurseffektiviteten eftersom större volymer och fler kvaliteter av den svenska ullen kommer att tas tillvara på och förädlas, varumärket för svensk ull stärks och fler produkter utvecklade för cirkulär produktanvändning med säkerställda hållbarhetsfördelar kommer att nå slutkonsumenter.
Nyckelord
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Företagsekonomi
Nationalekonomi
Finansiärer
Vinnova