Forskningsprojekt: Kreativa matematiska resonemang förstärkta av testbaserat lärande

Projektledare
Jan Olsson
Deltagare
Ann-Sofie Persberg
Denice D'Arcy
Carina Granberg, Umeå universitet
Maria Larsson, Mälardalens universitet
Lena Salomonsson
Johanna Talberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Två etablerade koncept för lärande är kreativa matematiska resonemang och testbeserat lärande. Båda har var för sig visat sig ha fördelar för lärande jämfört med andra metoder. I detta projekt undersöks möjligheterna att kombinera dessa koncept och ett grundantagande är att de tillsammans är effektivare än var för sig. Kreativa matematiska resonemang innebär att elever vid problemlösning konstruerar lösningsmetoder och formulerar argument för dessa och lösningens rimlighet. Vid lösning av matematiska problem där lösningsmetoden inte är känd behöver elever använda sina förkunskaper. Kognitiv forskning har visat att när framplockning av förkunskaper sker genom en aktiv process så stärks lärandet och minnet. Detta kallas testbaserat lärande och bygger på att elever istället för repetitivt lärande (t.ex. läsa ett bokkapitel flera ggr) får frågor och uppgifter som innebär att de måste hämta kunskaper ur minnet. Samtidigt har studier visat att elever som lär sig matematik genom kreativa resonemang minns bättre vad de lärt sig jämfört med elever som lär sig genom att lärare eller läromedel förklarar matematiken och hur man löser uppgifter. Detta tyder på att lärande genom resonemang och testbaserat lärande överlappar varandra. Utifrån detta är målsättningen med projektet att utveckla en undervisningsdesign som kombinerar lärande i matematik genom kreativa resonemang med testbaserat lärande.
De huvudsakliga frågorna är:
• Hur kan aktiviteter som leder till att elever aktiverar nödvändiga förkunskaper för att lösa uppgifter med ny matematik utformas?
• Hur kan undervisning med avseende på elevaktiviteter och lärarelevinteraktioner leda till att elever lär sig matematik genom att konstruera och formulera argument för lösningar på problemuppgifter?
Nyckelord
matematiska resonemang, testbaserat lärande, matematikundervisning
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Matematikdidaktik
Finansiärer
Skolforskningsinstitutet