Forskningsprojekt: Patientsäkerhet inom barnsjukvård

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Ulrika Förberg
Pernilla Dillner, Karolinska Institutet
Synnöve Lindemalm, Karolinska Institutet
Mikael Norman, Karolinska Institutet
Per Nydert, Karolinska Institutet
Karin Pukk Härenstam, Karolinska Institutet
Dirk Wackernagel, Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Strukturerad journalgranskning som metod för att identifiera skador och vårdskador i slutenvård. Metoden introducerades i svensk sjukvård 2008, då en handbok för tillämpning av Global Trigger Tool publicerades. Baserat på de svenska erfarenheterna utvecklades metoden sedan till ”Markörbaserad journalgranskning” och en omarbetad handbok publicerades 2012. Metoden var initialt anpassad för somatisk slutenvård för vuxna. Genom att strukturerad journalgranskning ingått i den nationella patientsäkerhetsöverenskommelsen 2011-14 har metoden spridits till alla akutsjukhus i Sverige. Resultat har publicerats i fleratelt nationella rapporter och vetenskapliga studier. I och med att sjukdomspanorama, risker och skador i barnsjukvården till viss del skiljer sig från förhållandena i vuxenvården behövde markörer anpassas för denna kontext. Genom ett forskningsprojekt utvecklades och valdierades markörbaserad journalgranskning för att kunna tillämpas i slutenvård för barn.
Nyckelord
skador, journalgranskning, pediatrisk slutenvård, adverse events, record review, pediatric inpatient care
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Stockholms läns landsting
Sveriges Kommuner och Landsting
Vinnvård
Publikationer