Forskningsprojekt: Patientsäkerhet och resiliens vid vård av barn och unga med onkologisk sjukdom

Projektledare
Maria Unbeck
Deltagare
Lena Berg
Ann-Chrstine Andersson, Jönköping University
Charlotte Engvall, Linköpings universitet
Axel Ros, Jönköping University och Futurum, Region Jönköpings län
Margaretha Stenmarker, Göteborgs universitet, Linsköpings universitet och Futurum, Region Jönköpings län
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Varje år insjuknar cirka 350 barn och unga i Sverige i en cancersjukdom. Både grundsjukdomen och behandlingen kan leda till allvarliga sjukdomstillstånd och omfattande vårdbehov. Vården bedrivs i allt större utsträckning som dagsjukvård och i hemmen. Det finns säkerhetsutmaningar inom barnmedicin och barnonkologisk vård gällande till exempel läkemedelshantering, vårdgivarövergångar, kommunikation och ansvarsfördelning mellan vårdnadshavare och profession. Tidigare patientsäkerhetsstudier har framför allt berört behandlingsrelaterad toxicitet eller utgått från vuxna patienter i en sjukhusbaserad kontext. Kunskapen om säkerhetsutmaningar och säkerhetsstrategier inom den komplexa barnonkologiska vårdkedjan är begränsad och behöver förbättras.

Avhandlingsarbete vars övergripande syfte är att öka kunskapen om, och förståelsen för, patientsäkerhet och resiliens vid vård av barn och unga med onkologisk sjukdom.
Markörbaserad journalgranskning är en vida spridd journalgranskningsmetod som innebär att specifika markörer, som kan vara förknippade med tillbud, skador och vårdskador, identifieras i journaler. Första studiens syfte är att utveckla och validera markörer samt beskriva patientsäkerhet i en population bestående av samtliga barn och unga som insjuknat i cancer under två år vid fyra barncancercentra i Sverige.

Denna kunskap kommer ligga till grund för avhandlingsarbetets andra del, vars syfte är att studera vilka säkerhetsstrategier vårdnadshavare använder sig av, samt hur dessa kan underlättas. Individuella intervjuer kommer genomföras i enlighet med den kvalitativa metoden kritisk incidentteknik. Resultatet kan ligga till grund för utveckling av systematiska säkerhetsstrategier som tar hänsyn till vårdens utveckling, komplexitet och vårdnadshavarnas roll i samskapandet av patientsäker vård.
Nyckelord
skador, tillbud, journalgranskning, intervjuer, kritisk incidentteknik, samskapande av vård, adverse events, no-harm incidents, record review, interviews, critical incident technique
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
Barncancerfonden
FORSS
Futurum