Forskningsprojekt: Triage och task shifting i primärvård

Projektledare
Catharina Gustavsson
Deltagare
Anna Ehrenberg
Ann-Sofie Källberg
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektets övergripande syfte är att utveckla och utvärdera en modell för triage och rätt använd kompetens i primärvård och undersöka effekterna av modellen med avseende på vårdkvalitet och patientsäkerhet (mätt som tillgänglighet till vård via telefon och besök, avvikelserapporteringar), vårdflöden (till olika vårdnivåer och yrkeskompetenser), personalens uppfattning om arbetssättet och patientnöjdhet.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Vårdvetenskap
Finansiärer