Forskningsprojekt: Amningsstudien - Identifiering av riskfaktorer för oönskat amningsavslut - ett mixat metod projekt

Projektledare
Jenny Ericson
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Denna forskning handlar om att identifiera faktorer som är associerade med oavsiktligt amningsavslut. Flera vetenskapliga metoder kommer att användas för att undersöka forskningsfrågan. Vi följer mödrar från graviditet till 1 år efter födseln eller tills amningsavslut. Totalt 1000 mammor att ingå i projektet under 2023-2024. Data om amning (till exempel enbart, delvis, ej, amningsinitiering, amningsmönster och eventuella problem), karaktäristika och hälsa hos mammor och barn samlas in via en mobilapplikation som har utvecklat till projektet.
Data om graviditet och förlossning hämtas från journaler och 25 mammor kommer att intervjuas om deras amningsupplevelser. Prover av bröstmjölk, blod, hår och saliv kommer att samlas in från en undergrupp av kvinnor (n=70). Faktorer som visat sig indikera amningsproblem samt markörer för stress och inflammation kommer att undersökas i dessa prover.
Detta är viktigt att forska om för att amning medför betydande hälsofördelar för mödrar och barn. Resultat från tidigare studier visar att även en liten ökning i amningsprevalens resulterar i viktiga hälsovinster för mammor och barn, samt minskade hälso- och sjukvårdskostnader. Amning berör 110 000 mammor varje år i Sverige. För närvarande minskar andelen mammor som ammar och många mammor (60%) slutar amma tidigare än de hade planerat (oönskat amningsavslut), men orsakerna till detta är inte tillräckligt kända. Det saknas också kunskap om effektiva stödinsatser för mammor med amningsproblem.
Den nya kunskapen är betydelsefull för att amning försätter mamman i en utsatt och sårbar situation där adekvat kunskap och stöd är oerhört viktigt. Detta projekt kommer att ge mer kunskap om psykosociala och fysiologiska aspekter på oönskat amningsavslut. Målet är att bidra till utvecklingen av en mer individualiserad amningsvård och stöd till mammor som vill amma. Detta har potential att öka amningen och därmed förbättra hälsan för mammor och barn vilket kan minska sjukvårdskostnader.
Nyckelord
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer
CKF
CKF
FORTE