Forskningsprojekt: Interskandinaviska läsförståelsestrategier

Projektledare
Henrik Balle Nielsen, VIA University College, Århus
Deltagare
Solveig Malmsten
Trude Bukve, Høgskulen på Vestlandet, Bergen
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Nabosprogsdidaktik: Interskandinaviske læseforståelsesstrategier er et 1-årigt Nordisk samarbejdsprojekt mellem deltagere fra Via University College, Dalarna University og Høgskulen på Vestlandet samt fem grundskoler i Norge, Sverige og Danmark. Projektets formål er at producere viden om undervisning i forståelse af tekster på andre skandinaviske sprog end det, eleverne læser på til dagligt. Der er tale om afprøvning af et nabosprogsdidaktisk design, der fokuserer på forståelse af ligheder og forskelle mellem svensk, norsk og dansk sprog til brug for metasproglige læseforståelsesstrategier. Disse strategier skal lægges til dem, eleverne kender fra daglig læsning, fx genrebaserede strategier til forståelse af tekster. Grundskolelærere og læreruddannere fra Dalarna, Vestlandet og Aarhus undersøger i samarbejde 10-15-årige elevers tilegnelse af læseforståelse på nabosprog gennem aktiv brug af sprogbevidste strategier. Dertil bliver elevernes oplevelser og eventuelle ændring i valorisering af andre skandinaviske sprog iagttaget gennem interventionen. Det nabosprogsdidaktiske design afprøves i 2 iterationer i hvert av de tre lande, i alt i 16 klasser. Dataindsamling sker gennem klasserumsobservation, elevers opgaveløsning og interviews med elever henholdsvis lærere. Forventede resultater er operationel viden om, hvordan lærere i skandinaviske sprog kan undervise elever i forståelse af tekster, der er skrevet på nabo-skandinaviske sprog. At kunne stille detaljerede fagdidaktiske designs til samme undervisning til rådighed for lærerne er ligeledes et mål for undersøgelsen.
Nyckelord
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Svenska
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Høgskulen på Vestlandet
Nordiska ministerrådet
VIA University College