Forskningsprojekt: DE SVÅRA RELATIONERNAS FENOMENOLOGI. Vad händer när relationen mellan lärare och elever blir svår ur ett etiskt relationellt perspektiv

Projektledare
Deltagare
Monika Hoffmann
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Studiens övergripande syfte är att skapa en djupare förståelse för svåra relationer mellan lärare och elever då relationen upplevts som svår eller komplicerad. Mer specifikt är syftet att dels bidra med en etisk förståelse för vilka innebörder svåra relationer kan ha för både lärare och elever med utgångspunkt i deltagarnas specifika upplevelser, dels att med hjälp av K. E. Løgstrups relationella etiska teori ge perspektiv på och begrepp för att förstå vad som kan ske och vilka utmaningar som såväl lärare som elever kan möta i relationerna dem emellan.
Den överordnade forskningsansatsen utgörs av livsvärldsfenomenologin, samt inom ramen for denna ansats en central teoribildning; Løgstrups relationella etik. Analysen av datamaterialet genomförs med stöd av ett urval av centrala begrepp från Løgstrups etiska teori.

Insamlingen av det empiriska materialet har genomförts genom intervjuer lärare och elever. Med hjälp av Løgstrups etiska teori och begrepp kan studien medverka till att belysa viktiga dimensioner för den pedagogiska verksamheten, samt all bidra med en etisk förståelse för det mellanmänskliga mötet. Att synliggöra kritiska situationer och aspekter i relationen mellan lärare och elever, inte minst ur ett etiskt perspektiv, kan bidra till diskussion och reflektion over det relationella och yrkesetiska perspektivet i lärares arbete. Autentiska situationer kan även utveckla den professionella förmågan till handlingsberedskap infor situationer som kan uppstå i skolans vardag. Mot den bakgrunden kan den kunskap som genereras inom denna studie bli ett stöd all förstå hur svåra relationer mellan lärare och elev kan erfaras av såväl lärare som elever. Därutöver kan studiens resultat ge en fördjupad förståelse av lärare och elevers erfarenheter med hjälp av begrepp från Løgstrups teori om Det etiska kravet.

Föreliggande studie har granskats och beslutats av Regionala Etikprövningsnämnden i Umeå 2017-08-22.
Nyckelord
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Högskolan Dalarna