Forskningsprojekt: Återhämtning efter trauma: tänkbara associationer mellan PREM och PROM

Projektledare
Elizabeth Mårtensson, Institutionen för Medicin Solna Karolinska Institutet
Deltagare
Katarina Göransson
Anders Enocson, Department of Molecular Medicine and Surgery Karolinska Institutet
Anna Kullberg, Department of Oncology-Pathology Karolinska Institutet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Traumapatienter uppvisar en unik konstellation och svårighetsgrad av skador som kräver specialiserad och skräddarsydd fysisk och psykologisk vård. Viktiga faktorer för återhämtning efter trauma inkluderar behandlingsbörda, hälsokompetens, rättvisa, tillgång till information och hantering av känslor och förluster. Utvärdering av vården genom medicinskt definierade kvalitetsmått saknar oftast information om patientens upplevelse och den subjektiva upplevelse av vårdtiden, samt värdering om patientens behov har uppfyllts. Systematisk insamling och involvering av patientens upplevelse av vården (Patientrelaterad erfarenhets mått – PREM) kan vara pådrivande i att åstadkomma förändringar som stödjer förbättring av vårdkvalitet, säkerhet och effektivitet av primär och sekundär hälso- och sjukvård. Utfallsstudier av patienter efter trauma (Patientrelaterad utfallsmått - PROM) belyser hur funktionell återhämtning, livskvalitet och psykiskt hälsa påverkas långsiktig för traumapatienter. En systematisk insamling av traumapatienters upplevelser av vården, som aktivt frågar om hälsobehoven upplevs som tillgodosedda sker inte i Sverige, delvis pga att det saknas en validerad PREM som fångar gruppens olika erfarenheter och behov. Projektets övergripande syfte är att undersöka möjliga kopplingar mellan patienters upplevelse av vårdkvalitet och utfall för traumapatienter, något som i dagsläget är okänt. En kulturell översättning och psykometrisk testning av två trauma specifika PREM (en vid utskrivning, och en efter 8 veckor) sker för användning i en svensk population. Datainsamling sker via enkäter som skickas till ett brett urval av patienter vid fyra olika tillfällen (PREM vid utskrivning och efter 8 veckor, och PROM efter 3 månader och 12 månader).
Nyckelord
PREM, PROM, trauma, patienter, PREM, PROM, trauma, patients
Forskningsprofil
Hälsa och välfärd
Ämne
Omvårdnad
Finansiärer