Forskningsprojekt: Undervisning och motivation. Ett deltagande forsknings- och utvecklingsprojekt

Projektledare
Maria Deldén
Gull Törnegren
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Att skapa en undervisning som förmår motivera elever utgör en utmaning för lärare. Motivation har betydelse för lärande genom elevernas insatser, koncentration, uthållighet odh lärstrategier. Pedagogisk forskning visar att elevers motivation minskar med åren, samt att det finns stora variationer gällande elevers motivation. Pågående projekt genomförs i en klass på ett yrkesgymnasium tillsammans med en matematiklärare och hens elever. projektet har som övergripande syfte att studera hur lärare kan synliggöra och tillvarata elevers befintliga motivation och drivkrafter i undervisningen. Syftet med utvecklingsarbetet är att lärare genomför en förståelsesfördjupande kartläggning av elevers motivation, för att utifrån kartläggningen och kunskap om elevers motivation och drivkrafter utveckla en modell för sin undervisningsplanering. Syftet med forskningsstudien är att utifrån utvecklingsarbetet generera kunskap om hur lärare kan forma undervisning så att elevers befintliga motivation och drivkrafter synliggörs, stärks och tas tillvara som en utgångspunkt och resurs för undervisningsplanering och för lärande.
Nyckelord
motivation, matematik, arbetsallians, yrkesgymnasium
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Finansiärer
Pedagogiskt utvecklingscentrum Dalarna PUD