Forskningsprojekt: Gymnasieelevers meningsskapande och identitetsformerande processer i möte med berättelser i ämnesövergripande undervisning inom yrkesutbildning med fokus på samhällsorienterande ämnen

Projektledare
Maria Deldén
Gull Törnegren
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Projektet undersöker elevers meningsskapande och identitetsformerande processer inom ämnesövergripande undervisning i historia, religion och samhällskunskap vid ett yrkesförberedande gymnasium. I ämnenas centrala innehåll ingår förståelse av egen och andras identitet i relation till individ och samhälle, tid och rum. Ämnena är starkt relaterade till läroplanens demokratiska värdegrundsuppdrag, att fostra självständiga kritiskt reflekterande, etiskt medvetna medborgare i ett mångfaldssamhälle. Undervisningen är tematiskt upplagt utifrån en historisk kronologisk ram. Inom varje deltema bearbetas ett övergripande problem vilket involverar olika möjliga intresse- och målkonflikter, vilka belyses utifrån förändringsprocesser inom olika områden. Fokus ligger på hur berättelser av olika slag interagerar med elevers självförståelse och omvärldsförståelse.
Projektets syfte är att i samverkan med medverkande lärare och deras elever utveckla kunskap om elevers meningsskapande och identitetsformerande processer i förhållande till de berättelser som de möter i SO-undervisningen.
Frågeställningar
1. Hur återspeglas elevers identitetsformerande processer i elevernas berättelser, i relation till undervisningsmomentets tema, speciellt med fokus på elevernas självförståelse och omvärldsförståelse?
2. Vad aktualiseras som etiska relevanta frågor i relation till studieområdet i elevernas berättelser och hur reflekteras dessa frågor?
3. Vilka möjligheter och utmaningar reser elevernas berättelser gentemot de berättelsemönster som eleverna mött i undervisningsmomentet?

Materialet utgörs av elev- och lärarintervjuer samt undervisningsobservation. Data analyseras utifrån Arthur W. Franks socio-narratologi, vilken innebär att berättelser studeras som aktörer utifrån vad de gör; hur berättelser skapar mening och tolkningsramar, sätter människor i rörelse, samt innesluter eller utesluter individer och grupper från sociala, religiösa, kulturella, nationella och lokala gemenskaper.
Nyckelord
meningsskapande, identitet, SO-undervisning, yrkesgymnasium, meaning making, identity, social science education, vocational education
Forskningsprofil
Utbildning och lärande
Ämne
Pedagogiskt arbete
Religionsvetenskap
Historia
Finansiärer