Forskningsprojekt: Gruvindustrins kulturarv som resurser för hållbara samhällen: lärdomar för Sverige från Arktis

Projektledare
Dag Avango, Institutionen för Ekonomi, Teknik, Konst och Samhälle Luleå Tekniska Universitet
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
Detta projekt undersöker gruvlämningar i den arktiska delen av Norden i syfte att påverka samtida diskussioner om möjliga framtider för gruvsamhällen i norra Sverige. De materiella lämningarna av gruvdrift – från ekologiska störningar till teknisk utrustning och transportinfrastruktur – finns ofta kvar långt efter att brytningen upphört, och långt efter det att gruvan slutat generera inkomst. Gruvområden bär därtill på minnen som är avgörande för den lokala identiteten i de samhällen som varit beroende av gruvan. Gruvsamhällen har dock hanterat sitt förflutna och sitt arv på många olika sätt, från att aktivt inkorporera det i turism (som en resurs i en framtid utan gruvdrift) till att lämna platser orörda som lokala minnen utan ekonomiskt intresse. Med industrihistoriska och kulturhistoriska ansatser i kombination med arkeologi undersöker vi på vilka villkor gruvlämningar i Arktis kan bli resurser för lokalsamhällen. Metodiskt arbetar vi i fält, gör arkivstudier och intervjuer med intressenter och kan på så sätt belysa hur även de fysiskt mest långlivade lämningarna ständigt är öppna för omtolkning, och därför möjliga att artikulera till stöd för olika lokala framtidsvisioner. Gruvdrift i Arktis är föremål för intensiv samtida debatt, liksom framtiden för gruvsamhällen i Norrbotten. Vår förhoppning är att projektets resultat ska
bidra till ett mer ansvarsfullt beslutsfattande kring både arv och framtid.
Nyckelord
gruvsamhällen, Svalbard, Grönland, kulturarv, mining communities, Svalbard, Greenland, cultural heritage
Forskningsprofil
Komplexa system - mikrodataanalys
Ämne
Kulturgeografi
Turismvetenskap
Finansiärer
FORMAS
Publikationer