Forskningsprojekt: solEMC - Metoder för att detektera och förebygga elektromagnetiska störningar från solcellsinstallationer

Projektledare
Urban Lundgren, RISE
Deltagare
Désirée Kroner
Mikael Bergbom, friendly power
Jon Person, RISE
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet undersöks hur elektromagnetiska störningar avges från en solcellsinstallation i form av utstrålade radiovågor. Källan till störningarna kan vara växelriktaren som kopplar ihop solcellsinstallationen med elnätet. Olika förläggningssätt för de kablar som ansluter solpanelerna till växelriktaren ska jämföras och dess påverkan på utstrålade störningar kartläggas. Denna kunskap motiverar hur kostnader för kabel och arbetskostnad för förläggning kan vägas mot risker för störningar från installationen. De utstrålade störningarna från en solcellsinstallation avtar med avståndet så att känslig elektronik kan fungera utan att störas om avståndet från solcellsinstallationen är tillräckligt stort. Deltagarna i projektet bidrar med stora erfarenheter inom olika områden. Det ger goda möjligheter att belysa störningsproblematiken ur flera synvinklar och utforma information till installatörer, anläggningsägare och andra som är nyfikna på möjligheterna med solel.
Nyckelord
EMC, solceller, PV, växelriktare, elektromagnetiska störningar, kabel, kabel dragning, EMI, PV, solar, inverter, cable, cable management, electromagnetic disturbance
Forskningsprofil
Energi och samhällsbyggnad
Ämne
Energiteknik
Finansiärer
Energimyndigheten