Forskningsprojekt: Hat och hot inom svensk scenkonst

Projektledare
Thomas Florén
Deltagare
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet undersöks fenomenet hat och hot inom svensk scenkonst. Upprinnelsen till projektet är en enkät som Svensk Scenkonst skickade ut till sina 115 medlemmar 2019 som visade på en ökad förekomst av hat och hot mot institutioner och enskilda personer. Den visade att 50 % hade upplevt hat och hot under de senaste åren och att hälften av dessa hade upplevt hot mer än fem gånger de senaste åren. Projektet är en fortsättning på denna enkät i vilken djupintervjuer kommer att göras med cirka 20–30 informanter. Målet är få en djupare förståelse för hur hat och hot påverkar individen, både privat och professionellt, och hur institutioner och produktioner påverkas. Urvalet består av små, mellanstora och stora institutioner. Därtill undersöks om det föreligger någon skillnad mellan olika konstformer som teater, opera, musik, dans och cirkus. En ytterligare fråga som projektet avser att besvara är vad gränser går mellan ogillande, hat och hot. Vart går gränsen mellan vad som är acceptabelt och oacceptabelt? Detta är i sin tur relaterat till frågan om vilka explicita och implicita former som hat och hot kan ta sig uttryck.
Nyckelord
har och hot, scenkonst, teater
Forskningsprofil
Interkulturella studier
Ämne
Ljud- och musikproduktion
Finansiärer
Högskolan Dalarna
Svensk Scenkonst