Forskningsprojekt: Hultsfredsfestivalen: Punken etos, festivalens anda och entreprenörskapets vara

Projektledare
Mats Trondman
Deltagare
Thomas Florén
Jonas Bjäelsjö, nstitutionen för organisation och entreprenörskap Linnéuniversitet
Marita Flisbäck, Centrum för välfärdstudier Högskolan i Borås
Ragnhild Lekberg, Sociologi Linnéuniversitetet
Anna Lund, Sociologiska institutionen Stockholms Universitet
Projektperiod
-
Projektstatus
Pågående
Beskrivning
I projektet studeras fenomenet Hultsfredsfestivalen, dess förhistoria, tillblivelse, utveckling och slutligen dess fall. Festivalen studeras som ett entreprenöriellt fenom i vilket festivalens uppkomst och utveckling även förstås som tillblivelsen av entreprenörerna och en entreprenöriell process. Frågan om hur detta gick till, vilka de kontextuella betingelserna var, hur kunskap, resurser och slutligen festivalen utvecklades till den största i sitt slag står i fokus i projektet. Projektet är nu inne i sin slutfas och kommer under 2021 utmynna i och avslutas med publicering av Hultsfredsfestivalen: Punken etos, festivalens andra och entreprenörskapets vara. Projektet vilar på en teoretisk grund som primärt utgörs av Joseph Schumpeters tankar om entreprenörskap, entreprenören och entreprenörskapets funktion. Därtill används Max Webers kulturanalys för att förstå hur festivalen uppstod som ett resultat av hultsfredsaktörerna levda verklighet vilken exempelvis inkluderade aktörernas upplevelser om vad som var möjligt, vad som inte var möjligt men även hur denna utveckling skedde som en spontan och initialt omedveten process. Till dessa teoretiska utgångpunkter adderas sedan andra teorier för olika analyser och infallsvinklar. Data har samlats in genom cirka 80 djupintervjuer med hultsfredsaktörer vars längd varierat från en till fem timmar. Boken innehåller en mängd berättelser och skildringar av festivalen som tidigare ej skildrats.
Nyckelord
Hultsfredsfestivalen, entreprenörskap,kulturellt entreprenörskap, sociologi, kultursociologi, etnografi
Forskningsprofil
Övrigt
Ämne
Sociologi
Ljud- och musikproduktion
Finansiärer
Familjen Kamprads stiftelse